Projekt Kastrup og Neder Vindinge fjernvarme 2014-2016

FJERNVARME TIL KASTRUP - NEDER VINDINGE

Blank aftaleseddel-klik her: Aftaleseddel Kastrup Neder Vindinge.pdf

Læs om de Almindelige bestemmelser her.  Læs om de Tekniske bestemmelser her.

Se vores takster her

Status pr. 12.07.2017

Gravearbejdet i Neder Vindinge kan snart afsluttes. De fleste tilmeldte er blevet tilsluttet.

I Kastrup fortsættes der ufortrødent - omend sommerferieperioden har lagt en lille dæmper på aktiviterne. Tilslutningerne sker løbende i den takt at VVS-folkene kan følge med. Vi forventer at være færdige i løbet af efteråret således at de fleste kan nå at blive tilsluttet inden fyringssæsonnen rigtig kommer i gang.

Status pr. 24.03.2017

Arbejdet i Kastrup og den nordligste del af Neder Vindinge er gået i gang. Der graves flere steder i de 2 området, idet vi sammen med vores entreprenør Munck Forsyningsledninger A/S forsøger at mindske de trafikale gener mest muligt.

I Kastrup vil arbejdet til at starte med, primært foregå i den sydlige ende.  I Neder Vindinge vil gravearbejdet primært foregå på Sct. Clemensvej og en del af Kærvej.

I de områder i Neder Vindinge, hvor vi arbejde sidste år, vil i løbet af den kommende måned få

Ny tidsplan, som har været sendt ud til ejendommene i områderne i starten af marts måned, er under revision, idet Munck af hensyn til deres planlægning af arbejdet, har ønsket at ændre på rækkefølgen. Når den reviderede plan er klar, vil den blive lagt op her på siden.

Status pr. 04.01.2017

Arbejdet i den sydligste del af Neder Vindinge er stort set afsluttet. Der resterer lidt retableringer og oprydning rundt omkring, men det vil blive klare i den kommende tid.

Status 24.11.2016

Der er udarbejdet en oversigt over hvor der arbejdes resten af året - se den her Resterende arbejder 2016.pdf

Planen er med forbehold - bl.a har  vejret stor indflydelse på gennemførelse af projektet.

Status 22.11.2016

Desværre er vores entreprenør Munck Forsyningsledninger A/S forsinket, og vi kan derfor ikke holde tidsplanen pt. Men Munck arbejder ihærdigt på at få gennemført de i planen beskrevne opgaver frem til og med 23.11.2016. Dette selvfølgelig  med forbehold for at vind og vejr - eller uforudsete hændelser ikke griber væsentligt forstyrrende ind.

Der vil derfor blive sat ekstra gravehold ind, og arbejdet længe - og i weekends. Vi håber der er forståelse for disse ekstra gener - til gengæld skulle gravearbejdet kunne blive hurtigere overstået.

Inden så længe sendes der yderlig information om forsinkelse af tidsplanen mm. ud til alle tilmeldte.

Status 19.09.2016

Så er der udarbejdet en ny tidsplan for projektet. Vær opmærksom på, at planen angiver tidsperioderne, hvor vores entreprenør arbejder på de enkelte veje.

Kopi af NederVindingetidsplan veje d 19-09-2016.pdf

Status 15.09.2016

Vores tidsplan er desværre skredet med 4-5 uger. I forbindelse med opgravningerne, er vi flere stedet stødt på uventede forureninger, der har givet lidt udfordringer. Samtidig har vores passage af højspændingsledningerne måtte afvente en afklaring med SEAS-NVE, idet man ikke må grave under sådanne ledninger uden at der slukkes for strømmen. Og det kræver en del planlægning og omlægning af strømmen forinden.

Vores entreprenør forventer at kunne nå at indhente forsinkelsen inden årets udgang - hvis vi ikke støder på flere uforudsete hændelser. Når der foreligger en ny revideret tidsplan, vil den blive lagt op her på siden. 

Status 14.07.2016

Entreprenøren er i fuld gang med at grave og rykker fremad planmæssigt.

Der er sendt information (nr. 8) ud til alle tilmeldte grundejere (ikke til erhverv) med bl.a. besked om fordeling af VVS-firmaer, for dem, der ahr valgt vores standardløsning.

Status 28.06.2016

Så er planen for hvornår vi graver i de forskelige veje klar - se den her Tidsplan veje d 22-06-2016. Forældet.pdf

Som det vil fremgå af planen, er der kun fastlagt tisrum for veje i Neder Vindinge , etape 1-4, idet etape 5 (den nordvestlige del af Neder Vindinge) samt etape 6 og 7 (Kastrup-områet), først udføres i 2017. Planen for de veje kommer senere.

Vi er så småt startet på Stokkedrevet og dernæst følger Kværnvej, Krøjevej og Hovedakslen.

Vi forventer at færdiggøre til og med etape 4 i år, resten i løbet af 2017 - se vores kort med Etapeplan her Etapeplan.pdf.

Status 31. maj 2016:

I løbet af få uger starter vi på gravearbejdet ude i området. Den endelige plan er ikke lagt endnu - så vi kan ikke sige præcis hvornår vi kommer forbi den enkelte ejendom, men etapeinddelingen er klar - se dette kort Etapeplan.pdf

Vores tilbud om gratis tilslutning står stadig ved magt - lige indtil vi ikke længere graver i den vej hvor den enkelte ejendom ligger.

Så har du ikke besluttet dig endnu, kan det stadigvæk nås. Kontakt os på tlf. 5535 3700 og spørg efter John Olsen. John tager også fortsat ud og rådgiver inden en evt. beslutning træffes.

Infobrev 7.pdf med orientering om at vi snart starter gravearbejdet, sendes i disse dage ud til alle i området, enten via brev eller via mail, såfremt der er oplyst en mailadresse.

Status 13. maj 2016

Der har været afholdt licitation på gravearbejdet - og det blev Munck Forsyningsledninger A/S, der kom med det bedste bud. Det er i forvejen Munck, der har etableret den nye transmissionsledning under Masnedsund og op til den nye vekslerstation på Kuskevej, så vi kender allerede entreprenøren.

Status 24.09.2015  Fjernvarmen kommer til Kastrup og Neder Vindinge.

På et bestyrelsesmøde onsdag den 23.09.2015, blev det endeligt besluttet at vores projekt med fremføring af fjernvarme til Kastrup og Neder Vindinge gennemføres som planlagt. Så ja – der kommer fjernvarme til Kastrup og Neder Vindinge.

Vores gode tilbud om ingen tilslutnings- og stikbidrag (= gratis tilslutning) står ved magt indtil videre (= i princippet indtil at vi ikke længere graver i området. Vores tilbud på installering/opsætning af unit mm inde i huset til standardpris på 30.000 kr. med mulighed for finansiering via os (forhøjelse af den faste afgift over en aftalt årrække), er også forsat gældende.

Installeringen er omfattet af bestemmelserne om Håndværkerfradrag, der fra 2016 af er på 12.000 kr. pr person over 18 år i husstanden - uanset om det udføres af eget valgt VVS-firma eller via vores standardtilbud.

Nu går vores rådgiver MOE i gang med at lave den endelige planlægning af den sidste del af projektet (ledningerne ude i området). Tidsplanen er ikke helt fastlagt endnu, men de første tilslutninger kommer tidligst til at ske medio 2016 – og de sidste i 2017.

Der kan fortsat bestilles konsulentbesøg, hvis man ønsker en gennemgang af sit nuværende anlæg i forhold til at få det skiftet til fjernvarme. Kontakt vores John Olsen på tlf. 5535 3705 (alternativt 5535 3700) og aftal nærmere.

Status pr. 10 september 2015

Vi er nu tæt ved at være i mål og forventer med stor sandsynlighed at projektet gennemføres. Den endelige beslutning træffes på et bestyrelsesmøde onsdag den 23. september 2015.

Vi vil gerne give de sidste, der endnu ikke har besluttet sig, en mulighed for at tilmelde sig på vores favorable vilkår med ingen betaling af tilslutnings- eller stikbidrag. Så fristen herfor er forlænget indtil videre.

Vi betaler fortsat afkoblingsgebyret til DONG, såfremt dette forlanges af DONG.

Vores gode tilbud på selve installeringen af fjernvarmeuniten til standardprisen 30.000 kr. incl. moms gælder selvfølgelig også fortsat. 

Husk at med genindførelse af håndværkerfradraget, gives der i 2016 og 2017 et skattefradrag på 12.000 kr. pr. person over 18 år i husstanden for arbejde, der er energibesparende  eller har "et grønt sigte" - fx opsætning af fjermvarmeunits.

Vær opmærksom på, at med den nye Energiaftale, må der fra og med 2016 ikke længere installeres oliefyr i eksisterende huse/bygninger i områder med fjernvarme og/eller narturgas. I 2030 skal oliefyr være helt udfaset som opvarmningsform. 

Så der er al mulig grund til at skifte til fjernvarme nu - vilkårene bliver næsten ikke bedre.

Status pr. 25. august 2015

Vi er nu oppe på knap 400 enheder. Tilmeldingerne er jævnt fordelt i hele området.

Vi vil meget gerne gennemføre projektet således at der kan komme fjernvarme ud til Kastrup og Neder Vindinge. 

Vi har derfor besluttet at selv om fristen for tilmelding for at opnå vores gode tilbud om ingen betaling for stik eller tilslutningsbidrag (svarende til ca 19.000 kr. afhængig af ejendommens størrelse og stikkets længde) er udløbet, står tilbuddet "ved magt" indtil videre. Vi har derfor sendt en sms til alle, der endnu ikke har tilmeldt sig, for at minde om vores gode tilbud.

Så send jeres tilmelding hurtigst muligt og opnå en besparelse på ca. 19.000 kr. - desto hurtigere vi har den - desto hurtigere kan vi komme i gang.

Er du i tvivl, kan vi anbefale et besøg af vores varmekonsulent John Olsen. Ring til John på tlf. 5535 3705 og lav en aftale.

Husk også vores tilbud for udførelse af selve tilslutningen incl fjernvarme unit og tilhørende rørarbejde for kun 30.000 kr -  og mulighed for finansiering af udgiften hertil over en årrække. 

Skulle projektet ikke blive til noget, så ophæves den indgåede aftale selvfølgelig.

I disse dage er vi ved at trække den nye transmissionsledning under Masnedsund. Ledningen trækkes fra Masnedø og over til Ore. Dette projekt er af stor betydning for den fremtidige forsyning med fjernvarme i hele Vordingborg og har ikke været betinget af gennemførelsen af Kastrup- Neder Vindinge projektet.

Status pr. 27. juli 2015

Vi er nu oppe på 127 tilmeldinger svarende til 254 enheder, heraf 1 boligselskab og 1 andelsforening .

Vi ser frem til at nå ca 400 tilmeldinger. Jo hurtigere vi når målet, desto hurtigere kan vi komme i gang med etableringen.

Vi overvejer at rykke den nuværende frist for tilmelding, for at opnå vores gode tilbud om ingen betaling for stik eller tilslutningsbidrag fra den 15. august 2015 til en gang i september måned (det sparede beløb svarer til ca. 19.000 kr. afhængig af ejendommens størrelse og stikkets længde).

Men hvis man allerede nu ved, at man gerne vil have fjernvarme, er der ingen grund til at vente . Så send jeres tilmelding hurtigst muligt og opnå en besparelse på ca. 19.000 kr.

Er du i tvivl, kan vi anbefale et besøg af vores varmekonsulent John Olsen. John er i fuld gang med at besøge de ejendomme, hvor ejer har ønsket besøg og Johns røde bil ses næsten dagligt ude i området. Vil du have besøg af John, så ring på tlf. 5535 3705 og lav en aftale.

Skulle John først nå at besøge dig efter tilmeldingsfristen for at opnå gratis stik og ingen tilslutningsbidrag er udløbet, vil din frist for tilmelding blive forlænget med 1-2 uger efter Johns besøg.

Er du lidt usikker på hvor dyrt det mon kan blive at få indlagt fjernvarmen, så husk vores fine standardtilbud på 30.000 kr for udførelse af selve tilslutningen incl fjernvarme unit og tilhørende rørarbejde  og mulighed for finansiering af udgiften hertil over en årrække. 

Vælger man vores VVS-tilbud, skal man huske at man ikke er bundet af sit valg. Man kan altid ændre det til en af de andre etableringsmuligheder (a) egen aftale med et VVS-firma eller, b) vores VVS-standardaftae, c) vores VVS-standardaftale med financiering af de 30.000 kr over det faste bidrag).

Skulle projektet ikke blive til noget, så ophæves den indgåede aftale selvfølgelig.

Status pr. 20. juli 2015

Vi er nu oppe på 110 tilmeldinger, heraf 1 boligselskab, svarende til 229 enheder

Status pr. 11. juni 2015

SÅ ER DET TID TIL AT TILMELDE SIG. TILSLUTNINGSBREV (info-brev nr. 3) UDSENDES I DISSE DAGE.

Se brevet her Infobrev 3 - aftaleseddel individuelt.pdf

Tilmelder man sig inden den 15. august 2015 (alm. boliger) skal der ikke betales hverken tilslutnings- eller stikbidrag. Benyt aftalesedlen, der følger med info-brevet og returner den snarest til os.

Ønskes konsulentbesøg, kontakt vores John Olsen på tlf. 5535 3705 - eller via mail jool@vordingborgforsyning.dk

For erhverv og boligselskaber skal der indgås særskilte aftaler og vi anbefaler besøg af enten vores rådgiver MOE eller vores egen konsulent. Kontakt John Olsen  - tlf. 553 3705 og aftal nærmere.

Status pr. 25. maj 2015

Etablering af fjernvarme til Kastrup og Neder Vindinge deles op i 2 etaper:

  1. En ny hovedforsyningsledning over Masnedsund ("Sundledningen"), der også skal være med til at øge forsyningssikkerheden for alle vores eksisterende og kommende fjernvarmekunder. Der skal i den forbindelse etableres en ny fordelerstation, som kommer til at ligge for enden af Kuskevej. Entreprenørfirmaet Munck skal udføre opgaven - og arbejdet med at få ført den nye ledning under Masnedsund er så småt startet.
  2. Et nyt forsyningsledningsnet til vores nye kunder i Kastrup og Neder Vindinge. Dette arbejde forventes igangsat i starten af 2016.

Den 20.maj 2015 afholdtes borgermøde i Kastruphallen for alle berørte grundejere i Kastrup og Neder Vindinge (der blev sendt personlig invitation ud til alle grundejere - se invitationen her Borgermøde 20.05.2015 nyhed.pdf). Knap 300 meget interesserede og spørgelystne personer mødte op og de fik forhåbentligt en god aften - og fik svar på nogle af de mange spørgsmål, et sådant projekt naturligt afstedkommer. Nogle af spørgsmålene og selvfølgelig også svarene bliver lagt op denne side snarest.

Se dias-showet fra borgermødet her

Lige før jul 2014 sendte vi et for informationsbrev incl en folder til alle vores potentielle nye kunder i området. Skulle du må forventning ikke have modtaget dette brev, er du velkommen til at kontakte os, så sender vi brevet og folderen. Du kan også skrive til os på kontakt@vordingborgforsyning.dk og oplyse dit navn og adresse.

Brevet og folderen kan også ses her. Infobrev 1 pr. 15 dec 2014.pdf + Folder - Fjernvarmen er tæt på dig.pdf

Som rådgiver på projektet, har vi valgt  det rådgivende ingeniørfirma MOE a/s  .  MOE er lokalt forankret,  idet det lokale firma Skude & Jacobsen i 2012 blev en del af MOE som et led i et generationsskifte.

For at gøre det nemmere at finde ud af om det kan betale sig at skifte til fjernvarme, har vi fået lavet en beregningsmodel, der viser hvor meget der kan spares ved at omlægge oliefyret, naturgassen eller elvarmen til fjernvarme.

Klik her og vælg den opvarmningsform, du har idag.

Se vores lille "salgshjemmeside"  FJERNVARMEN ER TÆT PÅ DIG