Vordingborg Fjernvarme A/S

Vordingborg Fjernvarme A/S
Brovejen 10, Masnedø
4760 Vordingborg
Telefon 5535 3700
Telefax 5535 3701
   
CVR-nr. 30 69 24 46
Stiftet 23. maj 2007
Hjemsted Vordingborg
Regnskabsår 1. januar - 31. december


Vedtægter for Vordingborg Fjernvarme A/S

Bestyrelse 2018 - 2021:

Kurt Johansen (formand)
Michael Larsen
Carsten Olsen
Michael Seiding Larsen
Heino Hahn
(alle udpeget af kommunalbestyrelsen)

Direktion
Søren Udsen Mikkelsen, adm. direktør


Revision
PWC
Strandvejen 44
2900 Hellerup
Oplysning om regnskaber på www.eogs.dk


Generalforsamling
Ordinær generalforsamling blev afholdt den 19.05.2021 på selskabets adresse Brovejen 10, 4760 Vordingborg.


Formål
Selskabets formål er at varetage varmeforsyningsvirksomhed i henhold til lovgivningen herom, herunder varmeforsyningsvirksomhed i Vordingborg Kommune.


Hovedaktivitet
Vordingborg Fjernvarme A/S´s hovedaktivitet er at forsyne Vordingborg by, Masnedsund og Ore med fjernvarme ifølge varmeforsyningsplanen.
Vordingborg Fjernvarme A/S leverer fjernvarme til CA. 3.300 forbrugere i Vordingborg.
Energien er i 2019 fremskaffet på følgende måde:
  • Halm og flis fra vores kraftvarmeværk på Masnedø med 100 % af varmebehovet
  • Naturgas og olie fra egne varmecentraler på Nyvej og Bødkervænget med 0 %
Ledningsnettet omfatter 38 km. hovedledninger, 32 km. stikledninger og 7 km. transitledninger – alle som dobbeltrør. Der cirkulerer 3.800 m3 vand i ledningsnettet.