Vordingborg Fjernvarme A/S

Vordingborg Fjernvarme A/S
Brovejen 10, Masnedø
4760 Vordingborg
Telefon 5535 3700
Telefax 5535 3701
   
CVR-nr. 30 69 24 46
Stiftet 23. maj 2007
Hjemsted Vordingborg
Regnskabsår 1. januar - 31. december

Bestyrelse 2018 - 2021:

Kurt Johansen (formand)

Michael Larsen

Carsten Olsen

Michael Seiding Larsen

Heino Hahn

(alle udpeget af kommunalbestyrelsen)

Direktion
Søren Udsen Mikkelsen, adm. direktør

Revision
Ernst & Young P/S
Osvald Helmuths Vej 4
Postboks 250
2000 Frederiksberg

Oplysning om regnskaber på www.eogs.dk

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling blev afholdt den 09.06.2020 (udsat fra 13.05.2020 pga corona-restriktioner) på selskabets adresse Brovejen 10, 4760 Vordingborg.

Formål
Selskabets formål er at varetage varmeforsyningsvirksomhed i henhold til lovgivningen herom, herunder varmeforsyningsvirksomhed i Vordingborg Kommune.

Hovedaktivitet
Vordingborg Fjernvarme A/S´s hovedaktivitet er at forsyne Vordingborg by, Masnedsund og Ore med fjernvarme ifølge varmeforsyningsplanen.

Vordingborg Fjernvarme A/S leverer fjernvarme til CA. 3.300 forbrugere i Vordingborg.

Energien er i 2019 fremskaffet på følgende måde:

  • Halm og flis fra vores kraftvarmeværk på Masnedø med 100 % af varmebehovet
  • Naturgas og olie fra egne varmecentraler på Nyvej og Bødkervænget med 0 %

Ledningsnettet omfatter 38 km. hovedledninger, 32 km. stikledninger og 7 km. transitledninger – alle som dobbeltrør. Der cirkulerer 3.800 m3 vand i ledningsnettet.