Generel information om udskiftning af vand - og fjernvarmemålere


I løbet af 2020- 2021 skal de sidste vand - og fjernvarmemålere hos Vordingborg Forsynings kunder udskiftes til nye og mere moderne elektroniske målere. 


Udskiftningen sker områdevis og bliver udført af en af vores lokale VVS-samarbejdspartnere (pt. TP VVS Teknik, Udby VVS/Vandteknik og Bo Rasmussen Eftf.) .


Information om udskiftning bliver forinden udsendt via brev (udelades dog i nogle tilfælde) samt via SMS til de grundejere, hvor vi har kendskab til deres mobil-tlf.nr.


Udskiftningen er gratis.  Kun hvis der er defekte ventiler, gennemtærede rør eller andet ved vandinstallationen, der ikke er i orden, kan udskiftningen være forbundet med en udgift for grundejeren. Det samme gælder, hvis den nye vandmåler skal flyttes til et andet sted på ejendommen.


Vordingborg Forsyning ejer måleren, mens alle øvrige installationer i ejendommen ejes af boligejeren. Installationerne skal derfor vedligeholdes af grundejeren selv. Vordingborg Forsyning og VVS-installatøren kan ikke drages til ansvar for skader eller utætheder på installationerne (med undtagelse af vandmåleren), og heller ikke hvis de opstår i forbindelse med udskiftning af vandmåleren.


Vandinstallation – vandmåler: Skillelinjer for Vordingborg Forsynings ansvar og kundens ansvar


download

Inden udskiftningen skal det sikres, at der er fri adgang til den gamle vandmåler, samt at haner og de 2 afspærringsventiler virker som de skal. Det er grundejers ansvar, at ventilerne virker og rørinstallationerne kan klare en målerudskiftning. 


Er dette ikke tilfældet, bør grundejer inden målerskiftet, få en VVS-installatør til at udføre de nødvendige reparationer. Grundejer må gerne – og kan med fordel, bede det VVS-firma, der skal stå for udskiftning af måleren, om at udføre reparationerne samtidig med udskiftningen.


Al reparations- og ekstraarbejde faktureres direkte af det pågældende VVS-firma til ejer.


Da det er grundejers ansvar at installationerne kan klare en målerudskiftning, anbefaler vi, at det sikres at ejendommens husforsikring omfatter eventuelle skader i forbindelse med målerudskiftningen, som fx. pludselig udstrømning af vand i forbindelse med et tærret rør, der knækker.


Den nye måler, der stort set ligner den gamle, skal sidde således at den kan aflæses uden problemer. Som udgangspunkt skal der være et frirum på mindst 30 cm på begge sider af måleren og 10 cm til væg, 70 cm over måleren og 60 cm foran måleren. Sidder vandmåleren i en brønd, gælder disse mål ikke.


Er området omkring måleren ikke ryddet så der er fri arbejdsplads når måleren skal skiftes, vil VVS-firmaet gøre dette på kundens regning (afregning efter timeløn - min. 1 time).
Kører VVS-installatøren forgæves til et aftalt besøg, faktureres kunden med 1 time for forgæves kørsel.


Opdateret 24.11.2020