Selvbetjening Fejlmelding
Fjernvarme til Nyråd

Fjernvarme til Nyråd


17.04.2024

Fra mandag den 22.04.2024 starter vi gravearbejde på de private grunde på Mårvænget og Dalstrøget 19-23 samt på Clemensmindevej 2-4. 


Er der specielle forhold, som gør at vi ikke bare kan grave, vil de pågældende grundejere blive kontaktet af vores entreprenør (Stefan - tlf. 50 58 48 73).


I samme periode startes gravearbejdet med lægning af fjernvarmeledninger i vejen op på Dalstrøget (fra Clemensmindevej til Kirsebærplantagen) samt på Egernvej. Spærring af veje vil kunne forekomme inden for arbejdsarealerne.


Vi beklager de gener som vores gravearbejde evt. måtte medføre.

15.04.2024

I denne uge starter vi arbejdet med at grave inde på de private grunde på Egernvej og Dalsstrøget 16-30

08.04.2024

Tirsdag den 9 april 2024 vil arbejdet med nedgravning af hovedledning i vejen på Grævlingestien i Nyråd blive påbegyndt.

På Harestien vil der ske opstart af gravearbejde på private grunde.

Vi beklager de gener dette måtte medfører.


06.03.2024 


I løbet af uge 10 vil der blive påbegyndt gravearbejde på private arealer i forbindelse med etablering af fjernvarmestik på de tilmeldte ejendomme på Egernvej, Grævlingestien og Harestien.

Vi beklager de gener dette måtte medfører.

28.02.2024

Vordingborg Forsyning er blevet pålagt af myndighederne at spærre Nyraad Hovedgade for alt gennemgående trafik mens der bliver gravet fjernvarmeledninger ned.


Derfor bliver vi desværre nød til at spærre Nyraad Hovedgade mellem Dalstrøget og Nymarksvej med virkning fra i dag onsdag den 28.02.2024 og ca. 14 dage frem. Der bliver omkørsel via Nymarksvej - Hasselvænget.


Når vi tager fat på det næste stykke af Nyraad Hovedgade fra Nymarksvej og frem til bumpet ind mod Vordingborg, vil vi også blive nød til at lukke vejen helt for trafik. Denne lukningen forventes at vare frem til ca. den 9 april 2024. Der bliver omkørsel via Drejerskovvej og Skellet.


Vi beklager meget de gener vores gravearbejde medfører.


21.02.2024

Vi forventer at starte gravearbejdet op på Hjortevænget i morgen torsdag den 22.02.2024.

Vi ved at det vil medføre en del trafikale udfordringer for beboerne på vejen. Det beklager vi meget.


Hjortevænget - luftfoto

14.02.2024

I forbindelse med fjernvarmeprojektet, opsættes der lysregulering fra midten af uge 7 og ca. 14 dage frem på Nyråd Hovedgade imellem Nymarksvej og Dalstrøget. Vi beklager de gener det måtte medføre.


Lysregulering Nyraad Hovedgade 14-29.02.2024-1


06.02.2024

Gravearbejdet på Kærmindevej forventes påbegyndt i morgen onsdag den 07.02.2024. 


Vi forventer tillige at arbejdet med etablering af fjernvarmestik inde på private arealer hos de tilmeldte ejendomme på Hjortevænget påbegyndes i denne uge.


Der tages forbehold for dårligt vejr.


24.01.2024

Lige nu forsyner vi de første ejendomme i Nyråd via en midlertidig opstillet oliekedel, da opkoblingen af den store fjernvarmeledning fra Vordingborg til vekslerhuset ikke er klar endnu. Der har desværre være tekniske problemer, der har medført at vi ikke har kunnet levere varme i tilstrækkelig grad. Det beklager vi meget.


Etapekort og tidsplan er opdateret


16.01.2024

Onsdag den 17.01.2024 påbegyndes gravarbejdet på Kærmindevej. Arbejdet vil primært foregå på private arealer i haver og indkørsler. Der vil foregå mindre opgravninger i vejareal. Opgravning til hovedledningen i Kærmindevej vil blive udført senere.


Husk at gasafkoblingspuljen åbner torsdag den 18. januar 2024 kl. 10.00. Der er mulighed for at benytte et "digitalt venterum" fra kl. 8.00.
Alle som bor i etape 3 og 4i Nyråd og som har gas i dag, skal søge puljen. For at få del af afkoblingsordningen, skal du som gaskunde afmelde din gasforsyning på Evidas selvbetjeningsside "Mit Evida".


Læs mere om tilskudsordningen på Energistyrelsens hjemmeside


22.12.2023

Lysreguleringen på Mønvej bliver fjernet senest den 23.12.2023. Alle udgravninger bliver fyldt op inden jul og der er lagt asfalt på kørebanearealerne- undtagen på Dalstrøget.

Efter nytår starter gravearbejde på Krovej, Ulvestien, Bjørnevænget og Bæverstien. Her er nogle stik dog allerede blevet lagt.


Vi ønsker alle i Nyråd en god jul samt et godt nytår.


13.12.2023

Trafik i Nyråd:  Senest den 23. 12.2023 lukkes der op igen for almindelig gennemkørsel ad Nyraad Hovedgade.

Desuden bliver der lukket op for udkørsel fra Dalstrøget og ud på Nyraad Hovedgade.


Fra og med den 14.12.2023 vil det igen være muligt at parkere foran bageren.

Vi skal endnu en gang beklage de trafikale gener, som vores gravearbejde medfører for byen.


Efter nytår starter gravearbejde på Krovej, Ulvestien, Bjørnevænget og Bæverstien.15.11.2023

Fra og med den 16. november og frem til og med den 8. december 2023 spærres Nyråd Hovedgade helt på grund af vores fjernvarmearbejde.. 


I første omgang fra Brugsen og ned til Dalstrøget i perioden den 16-17. november 2023. 

I perioden fra den 18. november og frem til og med den 8. december 2023 spærres der fra nr. 52 og ned til Dalstrøget.


Ovennævnte datoer er med forbehold, ikke mindst på pga. vejrmæssige forhold.


Der er omkørsel via Nyråd Skovstræde, Hasselvænget og Nymarksvej. Busruterne omlægges i hele perioden til denne strækning. Der vil være parkering forbudt på omkørselsruten af hensyn til bussernes fremkommelighed.


Adgang til Brugsen  og bager den 16-17. november 2023 kan ske via Krovej.


Der udføres asfaltarbejde i resten af denne uge og i næste uge på Nyråd Skovstræde , Maltvej, Dalvænget og Bakkevænget. Kørsel via Nyråd Skovstræde vil i perioden være besværlig.


Det er igen muligt at køre via Græsbjergvej.  Det anbefales at bruge denne vej hvis man fx. skal fra Vordingborgborg til motorvejen via Nyråd.


Vi beklager meget de gener som vores fjernvarmearbejder medfører for byen. 

Nyråd Hovedgade spærret 16 og 17 november

Nyråd Hovedgade spærret 18 november til 8 december

20.10.2023

Gravearbejdet skrider fremad. Transmissionsledningen fra Vordingborg til Nyråd forventes afsluttet inden udgangen af november måned. Derefter påbegyndes vandpåfyldningen.

 

Vekslerhuset, som ligger på Nyråd Skovstræde og som skal sørge for fordelingen af varmen i byen, forventes færdig inden årets udgang og med efterfølgende test i de første uger af 2024. Når det er vel overstået, er vi klar til at kunne levere varme til de første kunder i etape 1 (Nyråd Skovstræde, Dalvænget, Bakkevænget m.fl.) 


Arbejdet i selve Nyråd by følger nogenlunde etapeplanen. Dog er etape 1 lidt forsinket. Dette forventes indhentet under etape 2.


Når gravearbejdet på Nyråd Skovstræde er afsluttet, forsætter vi ud på Nyråd Hovedgade. Der må her forventes lukning af Nyråd Hovedgade etapevis på strækningen fra Nyråd Skovstræde til Nymarksvej frem til udgangen af februar 2024. Der vil ske omkørsel via Hasselvænget og Nymarksvej. I den forbindelse vil udkørslen fra Dalstrøget  til Nyråd Hovedgade være spærret i en kort periode. Udkørsel skal ske via Skellet og Drejerskovvej.


Vi forventer at starte op på de første veje i etape 2 snarest. 07.09.2023

Så er der glædeligt nyt til de fjernvarmeinteresserede på Bakkebøllevej: Vordingborg Forsyning har modtaget tilstrækkeligt med tilmeldinger til at vi kan gennemføre projektet. Derfor kommer der fjernvarme ud af Bakkebøllevej.


Bakkebøllevej vil være den sidste etape i det samlede Nyråd-projekt – med forventet igangsætning i slutningen af 2025.

Er der spørgsmål til projektet, kan vores Lars Hagbarth (laha@vordingborgforsyning.dk- obs Lars har ferie frem til den 19.09.2023) eller Cindie Holm Kaare (cihk@vordingborgforsyning.dk) kontaktes.


20.07.2023 

- om Bakkebøllevej

Fjernvarme ud af Bakkebøllevej er jo først blevet en del af projektet i efteråret 2022. Derfor er der den 22.06.2023 sendt særskilt information og tilmeldingsbrev inkl. tilmeldingsseddel ud til de berørte ejendomme langs Bakkebøllevej.


Husk at sidste frist for tilmelding er den 01.09.2023. 


Tilmeldingsseddel - Bakkebøllevej speciel - juni 2023. Sidste frist for tilmelding er den 01.09.2023


Vi skal have den endelige tilmelding for Bakkebøllevej fra mindst 60 % af de omfattede ejendomme for at denne del af projektet kan gennemføres (etape 9). Der er derfor ingen grund til at vente med at sende tilmeldingen såfremt man har besluttet sig. Desto hurtigere vi får tilmeldingerne ind - desto hurtigere vil vi kunne afgøre om etape 9 kan gennemføres.


Så indsend jeres tilmeldinger  snarest - gerne via mail til kontakt@vordingborgforsyning.dk.


Har du ikke modtaget tilmeldingsbrevet, ligger der kopi her på siden, der kan bruges til tilmelding. Husk at udfylde alle linjer,


Brev om og med endelig tilmelding for ejendomme langs Bakkebøllevej kan ses her. 


18.07.2023

- om valg af VVS'er

Vi bliver løbende kontaktet vedr. ønsker til valg af VVS'er. Det er desværre ikke muligt selv at vælge. For at sikre størst mulig fremdrift, sørger vi for at fordele adresserne mest hensigtsmæssigt imellem de VVS'er vi samarbejder med omkring tilslutning, således at kunderne kan blive koblet på fjernvarmen hurtigst muligt.


Der er nu tilmeldt ialt 713 ejendomme - ex. Bakkebøllevej, til projektet


12.07.2023

- om forsinkelse og sommerferie

Vores entreprenør er blevet forsinket. Derfor er den planlagte afspærring af Nyråd Skovstræde fra Hulemosevej og ned til Nyråd Hovedgade udsat - og afspærringen af den nordlige del af Nyråd Skovvej fortsat gældende lidt endnu.


De næste 14 dage lukkes arbejdet stort set ned pga. sommerferie.


29.06.2023

- om status for gravearbejdet - og tilbudspris til de endnu ikke tilmeldte.

Arbejdet på Mønvej med transmissionsledningen skrider frem efter planen - og vi er ca. 1/3 færdig. Den ene af de 2 lysreguleringer tages snart ned.


Gravearbejdet for distributionsledningen på Nyråd Skovstræde er igangsat. I den forbindelse har vejen været spærret fra Mønvej og frem til Hulemosevej (beboerkørsel har dog været tilladt). I løbet af næste uge, vil der blive åbnet op på den del af vejen - men til gengæld vil der blive lukket af for gennemkørsel fra Hulemosevej og ned til Nyråd Hovedgade - frem til medio september 2023 (også her er det tilladt for beboere i området at passere).


Opførelse af vekslerhuset ved Nyråd Skovstræde er i gangsat. Forventes færdigt i starten af december 2023.


Er du endnu ikke tilmeldt, kan du nå det endnu. Prisen frem til 31.12.2023 er 30.000 kr. inkl. moms - under forudsætning af at der endnu ikke er gravet ud for din ejendom. Tilmelder du dig efter den 31.12.2023 eller er vi færdige med at grave på din vej - ud for din ejendom, afregnes der efter takstbladet.  


Det nye tilbud til dem der ikke nåede at tilmelde sig inden for den første frist,  gælderikke for Bakkebøllevej, der har sin egen tilmeldingsseddel med det oprindelige tilbud, som alle i Nyråd modtog i første omgang.


22.06.2023 

- om Bakkebøllevej

Vi har sendt brev ud til Bakkebøllevej om endelig tilmelding til fjernvarme. Sidste frist for tilmelding af ejendomme langs Bakkebøllevej, er den 01.09.2023. 


Obs - fjernvarme ud af Bakkebøllevej kan kun gennemføres såfremt mindst 60 % af de omfattede ejendomme tilmelder sig. Så tag fat i din nabo og tag en snak om fjernvarme og tilmelding så at projektet kan blive til noget.


02.05.2023

Onsdag den 10. maj 2023 kl. 10 åbner Afkoblingspuljen atter. 


Med ”Aftale om inflationshjælp”  og ”Aftale om vinterhjælp” er der afsat yderligere 139 millioner kroner i 2023 til at dække gebyret for afkobling fra gassystemet for kunder, som skifter gassen ud med en anden varmekilde.

For at få del i afkoblingspuljen skal du som gaskunde afmelde din gasforsyning på selvbetjeningssiden Mit Evida, når puljen er åben.


Læs mere på Evidas hjemmeside.


24.04.2023

- om start af projektet.

Så er vi i gang. Mange har nok lagt mærke til at der er skåret i asfalten fra rundkørslen ved Københavnsvej og frem til Nyråd. Det er her at den store transmissionsledning frem til Nyråd skal ligge. Om alt går vel, så begynder selve gravearbejdet i denne uge.


De første ejendomme har fået aflagt besøg. I forbindelse med disse besøg, aftales det mere præcist hvor henne at stikkene skal føres ind i ejendommen, samt hvis der er specieller forhold, der skal tages hensyn til. Alt hvad der bliver aftalt, skrives med det samme ind i et system og ejer modtager en udskrift af det aftalte. 


Vi kontakter løbende de enkelte grundejere for nærmere aftale om disse besøg. Den enkelte grundejer skal derfor ikke gøre noget - vi skal nok kontakte jer.


Tilmelding til projektet er ændret således at sidste frist for at tilmelding er den 17.05.2023 (Nyråd ex Bakkebøllevej).


29.03.2023

En af de nærmeste par dage udsender vi brev til alle med information om opstart af projektet, etapeinddeling og en tidsplan for hvornår gravearbejdet starter i de enkelte etaper (med forbehold for ændringer). 


Der sendes specielt brev til ejendommene i det syd-vestlige område som forventes kloaksepareret samtidig med at der skal graves for fjernvarmen. Der sendes også specielt brev til ejendommene i den "nye del af Bakkebøllevej, der først er blevet inddraget i projektet i slutningen af 2022.


Se etapekort og tidsplan her. 


Se vejliste med etapeinddeling her  Obs. - der er tale om opstart af gravearbejdet - ikke hvornår man kan forvente at blive tilsluttet.


Se informationsbrevet marts 2023 her


21.03.2023

Om få dage går vi i gang med at lægge den store transmissionsledning fra rundkørslen ved Københavnsvej og frem til Nyråd via Mønsvej . 


Arbejdet skal udføres af MSE A/S, som vandt udbudet. MSE arbejder i forvejen for os i Ørslev med etablering af fjernvarme der.


Aftalerne for placering af et nyt vekslerhus ved Nyråd Skovstræde og entreprenørens byggeplads er også på plads. Nu skal der søges om bygge- og andre tilladelser hos Vordingborg Kommune.


Vi forventer at de første kunder kan tilsluttes til efteråret.


Der er pt. tilmeldt 685 ejendomme til projektet. (ex. Bakkebøllevej)


13.02.2023

Så er de indkomne bud gennemgået og bestyrelsen for Vordingborg Fjernvarme A/S har, efter den sædvanlige vurdering af projektets økonomi, truffet endelig beslutning om at igangsætte projektet.


Nu venter der 10 dages stand-still periode, hvor parterne ”skal holde sig i ro”, inden vi i næste uge kan afholde det første møde med den valgte entreprenør og dermed få sat projektet i gang, herunder få aftalt en tidsplan Det vil også være på det tidspunkt at det vil kunne meldes ud hvilken entreprenør, der skal udføre opgaven. 


Der er nu tilmeldt i alt 684 ejendomme (ex Bakkebøllevej). Det er fortsat muligt at tilmelde sig.


12.01.2023

Om få dage afgøres det hvilken entreprenør, der skal stå for etablering af det nye fjernvarmenet i Nyråd. Når det er på plads og der kan accepteres et bud, kan vi komme videre - herunder få lagt planen for hvornår vi lægger fjernvarme stik ind til de tilmeldte ejendomme.


Vi er nu oppe på 682 tilmeldinger, herunder Kirsebærplantagen (men uden Bakkebøllevej). Det er fortsat muligt at tilmelde sig.


23.11.2022

Udbud af gravearbejdet forventes udsendt i løbet af nogle få dage.  Det skulle derfor være muligt som tidligere nævnt, at skrive kontrakten under i starten af det nye år og dermed burde gravearbejdet kunne starte op i slutningen af foråret.


Antal tilmeldte: 654 (ex Bakkebøllevej). Det er fortsat muligt at tilmelde sig.


18.11.2022

- om udvidelse af projektet til Bakkebøllevej


71 %  af de forespurgte grundejere langs Bakkebøllevej har svaret positivt på at de godt kunne tænke sig at få fjernvarme. Der er derfor nok interesse til at vi kan gå videre med en evt. udvidelse af projektet. 


Nu tager vi fat i vores rådgiver med henblik på at få godkendt udvidelsen af projektet hos Vordingborg Kommune. Vi kender ikke tidshorisonten for den politiske behandling, men håber på at den vil kunne gennemføres i løbet af februar - marts måned. 


Derefter vil der blive udsendt endelige tilmeldingssedler. Får at projektet skal blive til noget, skal der fortsat være mindst 60 % positive tilmeldinger.


Læs informationsbrevet om "resultatet af undersøgelsen" her.


17.10.2023

- om Bakkebøllevej og mulighed for at få fjernvarme

Der har været en del forespørgsler på om det ikke var muligt at få fjernvarme ud af Bakkebøllevej. Bakkebøllevej var ikke er del af det oprindelige projekt, men nu er det besluttet at spørge grundejerne langs vejen, om der er interesse for at få fjernvarme. 


Er der tilstrækkeligt stor efterspørgsel - mindst 60%, vil vi kunne gå videre med en udvidelse af projektet til også at omfatte en del af Bakkebøllevej.


Læs forespørgselsbrevet " Vil I have fjernvarme - Bakkebøllevej" her.


Sidste frist for et aflevere sin forhåndstilkendegivelse vedr .fjernvarme til Bakkebøllevej, er den 15.11.2022

16.09.2022

Vores rådgiver sender inden så længe projektet i EU udbud. I første omgang vil der være tale om en prækvalifikation med efterfølgende afgivelse af bud på opgaven for de udvalgte entreprenører. Vi regner med at der kan skrives kontrakt med den i starten af det nye år .

Det skulle gerne betyde at vi kan starte gravearbejdet op i slutningen af foråret. 


Det er pt ikke muligt at oplyse hvornår den enkelte ejendom kan blive tilsluttet, men lige så snart der lagt en tidsplan for projektet sammen med den valgte entreprenør, vil planen blive lagt op her på siden.


Vi har d.d modtaget i alt 650 tilmeldinger - ud af 978 mulige. Det er fortsat muligt at tilmelde sig.


20.07.2022

Indtil videre er det planen at arbejdet med at få lagt den nye transmissionsledning fra Vordingborg til Nyråd påbegyndes feb 2023. Selve gravearbejdet i Nyråd forventes påbegyndt maj-juni 2023.


I det sydvestlige område - fra Skellet og ned mod Florke, starter gravearbejdet dog allerede i starten af 2023, idet der skal kloaksepareres i området og enkelte vandledninger skal udskiftes. For ikke at grave flere gange i samme område, kombinerer vi gravearbejdet for de 3 typer af forsyning. Men fjernvarmen i dette område kan dog først blive tilsluttet senere, når fjernvarmenettet i den øvrige del af den vestlige ende af byen er etableret.


Vi har alt modtaget 640 tilmeldinger. Det er fortsat muligt at tilmelde sig.


21.06.2022

Vores udbud af opgaverne - både entreprenørdelen  og levering af fjernvarmerør er lidt forsinket. Entreprenørdelen forventes sendt i udbud inden for få dage, mens udbud af rør er sendt i udbud. 
Forsinkelserne betyder at vi med stor sandsynlighed først kan påbegynde gravearbejdet i starten af det nye år. 
Første step er at få etableret den store transmissionsledning fra rundkørslen ved Københavnsvej og frem til den nordlige del af Nyråd Skovstræde. Her skal der bygges et nyt vekslerhus, hvorfra fjernvarmen skal fordeles rundt i byen.


Antal tilmeldte pr. 20.06.2022: 638 stk. (ud af potentielt 978 mulige 👌👍).


17.05.2022

Ikke så meget nyt. Vores rådgiver arbejder fortsat på udbudet.


20.04.2022

Planlægningen er i fuld gang. Vi håber fortsat at gravearbejdet kan starte op i efteråret 2022.


Det er fortsat muligt at tilmelde sig. Udfyld tilmeldingsskemaet og send det til os - gerne via mail til kontakt@vordingborgforsyning.dk 


Antal tilmeldte pr. 19.04.2022: 625


17.03.2022

Ikke så meget nyt andet end at vi fortsat modtager tilmeldinger. Vi er nu nået op på 589 stk.


Projektet sendes i udbud lige så snart at vores rådgiver har udarbejdet det færdige projekt. Vi kan ikke sige så meget om hvornår vi så starter med gravearbejdet eller hvornår de første ejendomme kan blive tilsluttet - eller i hvilken rækkefølge at det vil ske. 


Men vi håber på at arbejdet med  den ny transmissionsledning kan starte til efteråret og at de første ejendomme måske kan blive tilsluttet foråret - eller senest i starten af sommeren 2023.


Projektet gennemføres sideløbende med Ørslev-projektet, der dog vil være en smule foran.


08.02.2022

Vi tager fortsat imod tilmeldinger. Pr. 07.02.2022 har vi modtaget 558 stk.

01.02.2022

En god nyhed til alle interesserede grundejere i Nyråd: Vordingborg Forsyning har nu modtaget nok tilmeldinger til at projektet med fjernvarme til Nyråd kan igangsættes. Vi er d.d. oppe på i alt 545 tilmeldinger.


Vi går nu i gang med at indhente tilbud fra rådgivere på udarbejdelse af selve projektet og dernæst fra entreprenører på udførelse af ledningsarbejder mm.


Selv om tilmeldingsfristen er passeret, modtages der selvfølgelig stadigvæk tilmeldinger til projektet på de oplyste favorable vilkår. 


28.01.2022

Antal tilmeldte: 518

25.01.2022

Antal tilmeldte: 422


24.01.2022

Så er vi oppe på 406 tilmeldte. Vi er næsten i mål 😀


18.01.2022

Antal tilmeldte dd.: 355


Super god opbakning indtil videre - 102 nye tilmeldinger på kun 6 dage. 
Der er gode forventninger til at projektet kan gennemføres, hvis det fortsætter sådan. 


14.01.2022

Antal tilmeldte dd. : 299.


Målet er ca. 450 tilmeldinger.


12.01.2022

Status for tilmeldte dd.: 257


Husk at fristen for tilmelding udløber den 01.02.2022. 


Vi skal bruge din tilmelding  for at kunne igangsætte projektet. Så der er ingen grund til at vente. Vi har derfor i dag sendt en sms til alle i Nyråd med en lille reminder om at huske at tilmelde sig inden fristen udløber (sms'en er sendt til alle med et off. tilgængelig mobil-tlf.nr.).


Vordingborg Fjernvarme leverer stabil og billig varme, baseret på lokal biobrændsel, hvor priserne ikke er på himmelflugt som det ses på de gasfyrede varmeværker. Tværtimod kan Vordingborg Fjernvarme holde prisen på nogenlunde samme lave niveau som hidtil, fordi der produceres varme baseret på flere typer af grønne brændselskilder.


Til de 257, der allerede har tilmeldt sig: Stor tak for tilmeldingen. I vil høre nærmere, lige så snart vi har mere nyt om projektet.


15.11.2021

På grund af den kedelige udvikling i coronasmitten i Vordingborg Kommune, forventer vi ikke at kunne afholde et egentligt borgermøde.


Har du spørgsmål til fjernvarme til Nyråd, uanset om det er generelt til projektet eller om det er specifikt for din ejendom, så kontakt os enten på tlf. 55353700 eller via mail til kontakt@vordingborgforsyning.dk. 


Du er også meget velkommen til at kontakte vores konsulent John Olsen direkte - enten via tlf. 29249750 (hverdage imellem kl 10-12) eller via mail til jool@vordingborgforsyning.dk.


Spørgsmål, hvis svar andre også kan få glæde af, bliver samlet under siden "Spørgsmål og svar" -  klik her.


12.11.2021

Har du brug for at lave en beregning af din besparelse ved at få fjernvarme, har Energistyrelsen udarbejdet en simpel beregner - klik her. 
Obs - beregneren tager ikke højde for vores aktuelle tilslutningspris på kun 10.000 kr.


05.11.2021

Infobrev nr. 1 med et godt tilbud på tilslutning til fjernvarme til alle grundejere, der er omfattet af det kommende fjernvarmeprojekt, er afleveret til posten i dag. Brevet indeholder en oversigt over hvad tilbuddet omfatter samt en tilmeldingsseddel. Tilmeldingsfristen er flyttet til den 01.02.2022. 


20.10.2021

Inden så længe sender vi brev ud til alle grundejere i Nyråd, hvis ejendomme er omfattet af vores fjernvarmeprojekt. 

For at vi kan komme hurtigere videre, beder vi denne gang om tilmelding med det samme. Tilmeldingen er bindende, men gælder selvfølgelig kun såfremt vi får nok positive tilmeldinger (50 %)  til at projektet kan gennemføres.

Vi fastholder vores gode tilbud til almindelige boliger på 10.000 kr. inkl. moms for tilslutning. Prisen dækker stik, unit og installation. Vælger man selv at skaffe unit og sørge for installationen, laver vi stikket gratis


Tilmeldingsfristen er sat til den 31.12.2021. 


17.06.2021

Vi forventer at gå i gang med de indledende faser af projektet til efteråret.

Vi skal forholdsvis hurtigt have dannet os et overblik over om der er stor nok interesse i området for at få fjernvarme. Derfor bliver første step udsendelse af information til alle grundejere i Nyråd om projektet, herunder pris, tilmelding, muligheder osv. 


02.03.2021

Evida (gasleverandøren i området) har valgt ikke at klage over projektforslaget, og dermed er der banet vej for at fjernvarme kan komme til Nyråd.

Nu arbejdes der videre med projektet i Vordingborg Fjernvarmes regi. Første skrift er en afklaring af om der vil være opbakning hos grundejerne. 


05.02.2021

Vordingborg Kommunen har vurderet at det giver samfundsmæssig værdi at få fjernvarme til Nyråd. Kommunen har derfor sendt projektforslaget i høring med høringsfrist den 05.03.2021.


24. november 2020

Der arbejdes pt. på muligheden for at få fjernvarme til Nyråd. 

For at Vordingborg Forsyning kan igangsætte projektet, skal Vordingborg Kommune først træffe beslutning om, at der kan etableres fjernvarme i Nyråd. Beslutningen træffes på baggrund af bl.a. en rapport, der viser om det giver samfundsmæssig værdi at få fjernvarme i Nyråd.


Den politiske behandling forventes igangsat i løbet af december 2020 - januar 2021.