Selvbetjening Fejlmelding

                      Forbrugervalg3

INFORMATION OM FORBRUGERVALG

Forbrugerne i vandselskaberne skal fra og med 2014 have indflydelse på selskabernes udvikling. Der skal derfor vælges repræsentanter for forbrugerne til selskabernes bestyrelser. Valget afvikles efter de 2 forbrugervalgbekendtgørelser – bekendtgørelse nr. 722 af 16. juni 2012 om forbrugerindflydelseog bekendtgørelse nr. 812 af 18. juli 2012 (ændring af bek. 722).


Vandselskaber er selskaber, der er omfattet af Vandsektorloven. I Vordingborg Forsyning drejer det sig om Vordingborg Vand A/S og Vordingborg Spildevand A/S.

Forbrugervalg gennemføres hvert 4 år, første gang i 2013, og følger valgcyklussen for kommunalbestyrelsesvalgene. De valgte forbrugerrepræsentanter indtræder i bestyrelserne for de 2 vandselskaber det følgende år i forbindelse med de førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger.


Seneste forbrugervalg blev afviklet november 2021 med indsættelse af de valgte fra og med januar 2022. Næste valg gennemføres efteråret 2025.


Forbrugervalg følger valgene til kommunalbestyrelsen.

 

Forbrugervalg1


Forbrugerrepræsentanter

Vordingborg Forsyning søger inden hver ny bestyrelsesperiode, kandidater til det kommende valg. Der skal vælges 2 fælles forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i de 2 vandselskaber, samt 2 fælles ikke personlige suppleanter.


De 2 vandselskabers bestyrelser består hver af 7 medlemmer – 2 valgt af forbrugerne, og 5 udpeget af Vordingborg Byråd. Der er sammenfald, det vil sige at det er de samme bestyrelsesmedlemmer i begge bestyrelser.


Kandidaterne skal være indstillet på at repræsentere de 2 selskabers typer af forbrugere. Vær opmærksom på, at forbrugerrepræsentanterne i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer, skal varetage selskabernes overordnede interesser, og altså ikke nødvendigvis forbrugernes interesser.


Opstilling af kandidater
Det er ikke et krav, at kandidater til bestyrelsen er forbrugere hos Vordingborg Forsyning. Alle personer, der er myndige og ikke under værgemål eller samværgemål efter værgemålslovens §§ 5 og 7 kan stille op.


Kandidater, der ønsker at stille op til forbrugervalget, skal anmelde deres kandidatur på et kandidatanmeldelsesskema. Fristen for at anmelde sit kandidatur kan varierer fra valg til valg, afhængig af hvornår valget gennemføres, men er altid senest 10 uger før første dag, der kan afgives stemme. Dato for sidste frist for anmeldelse af kandidatur,  offentliggøres på Forsyningens hjemmeside og i Sydsjællands Tidende.


Hvis du ønsker at stille op, skal mindst 10 kunder blandt de 2 vandselskabers forbrugere anbefale dig. Det gør de på en stillerliste, som du afleverer sammen med dit kandidatanmeldelsesskema.


Forbrugervalg2

Valgperiode
Både forbrugerrepræsentanter og suppleanter vælges for en periode på 4 år og følger valgperioden for selskabernes generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.


Arbejdet i bestyrelsen

Bestyrelsens væsentligste opgaver er at ansætte en direktion og at kontrollere direktionens arbejde. Bestyrelsen udstikker de overordnede retningslinjer for Vordingborg Forsynings vandselskaber, som direktionen og de ansatte arbejder efter.


Som bestyrelsesmedlem får du indflydelse på selskabernes planer for fremtiden. Du er for eksempel med til at tage beslutninger om budgetter, investeringsplaner, driftsstrategier, serviceniveau, takster og udviklingsprojekter.

Bestyrelsen er desuden selskabets øverste myndighed, når det gælder leveringsbetingelser og i eventuelle forbrugerklagesager.

Bestyrelsesarbejdet består normalt af 4 - 5 årlige møder på i gennemsnit 2-3 timer. Derudover bruger bestyrelsesmedlemmerne en del tid på at læse og forberede sig til møderne.


Pligter og ansvar - forbrugerrepræsentanter

En forbrugerrepræsentant har samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf. selskabslovens § 115.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at du som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem skal varetage selskabernes interesser på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.


Du kan læse mere om disse forpligtigelser i valgregulativet.


Honorar

Alle bestyrelsesmedlemmer modtager et honorar, der for tiden er på cirka 2.100 kr. om måneden.


Afvikling af valget
Valget afvikles som direkte valg og gennemføres normalt i løbet af oktober-november måned – inden valg til ny kommunalbestyrelse.


Afstemningen foregår elektronisk. Via et link på Forsyningens hjemmeside bliver du sendt videre til en afstemningsside, hvor du kan afgive din stemme. Der kan kun afgives 1 stemme pr. kundenr.


Ca. 8 uger før valget, vil information om de opstillede kandidater blive lagt op på Forsyningens hjemmeside. Her kan man læse om hvilke tanker kandidaterne har gjort sig om deres arbejde som eventuelt kommende bestyrelsesmedlemmer i de 2 vandselskaber.


De 2 kandidater, der får flest stemmer, indtræder i bestyrelserne i de 2 vandselskaber i starten af det følgende år i forbindelse med enten en ordinær eller en ekstra-ordinær generalforsamling i selskaberne.


De 2 kandidater, der får henholdsvis 3. og 4. flest stemmer, bliver suppleanter for de 2 forbrugerrepræsentanter. Der vælges ikke personlige suppleanter.


Stemmeberettigede

Du er stemmeberettiget, hvis din bolig eller virksomhed i valgperioden opfylder følgende betingelser:
  • Aftager vand, afleder spildevand eller er en del af tømningsordningen.
  • Får en individuel afregning fra et eller flere af de 3 vandselskaber
Hvis du ikke får en individuel afregning, fx fordi du bor til leje, kan du henvende dig til Forsyningen og få et midlertidigt kundenummer, så du kan stemme til valget. Du skal henvende dig til os senest 1 hverdag før første valgdag, hvis du ønsker at deltage i valget.


Hvis du ikke har adgang til den elektroniske afstemning, kan du afgive din stemme ved personlig henvendelse hos Vordingborg Forsyning, Brovejen 10, 4760 Vordingborg i løbet af valgperioden. Du skal medbringe kundenummer og legitimation og vil så blive vejledt og vist, hvordan der afgives stemme på en dertil opstillet pc.