Selvbetjening Fejlmelding
Tømningsordningen

Tømningsordningen

TØMMETIDSPUNKT


  • hvilken uge vi forventer at tømme tanken næste gang (Obs - kan først ses når køreruten er planlagt. Det er først når tømningen endelig varsles ud - enten via sms, mail, eboks eller brev, at man kan "regne" med tidspunktet),
  • hvornår din tank sidst blev tømt,
  • frekvens - dvs. ca. antal mdr imellem tømningerne.  
  • hvilket distrikter og dermed periode tømningen forventes udført i (altid med forbehold pga fx. dårligt vejr, maskindefekt osv.). 


TØMMEREGLER


Angående adgangsvejens højde og bredde, så følger det samme regler som de krav, Vordingborg Kommune stiller til kørevejen for skraldebilerne - læs mere her.


Dvs. at der skal være et fritrumsprofil på 4,5 m (altså både i højden og bredden). Bredden kan dog reduceres til minimum 3,0 m. på den del, hvor der kun køres - og hvor der ikke sker ud- og indstigning samt arbejdes.

Regler - adgangsvej


FKSS - facade_og_tv-bil_0

ENTREPRENØR

Marius Petersen/FKSSlamson A/S er valgt som entreprenør til at sørge for de ordinære tømninger af bundfældningstanke i Vordingborg Kommune. 


Alle henvendelser vedr. ordinære tømninger (bortset fra ved akutte problemer, spørgsmål til fakturaer og spørgsmål vedr. reglerne for tømningsordningen) skal rettes direkte til FKSSlamson på tlf. 63 42 10 27 (imellen kl. 8.00 og 12.00)


VARSLING

Fra og med 2016 sender vi varsel om tømning via sms til grundejer, såfremt der er tilknyttet et mobil-nr. til ejendommen.  

Ønsker ejer at der anvendes et eller 2 specifikke mobil.nr. til varslingen, så kontakt enten vores entreprenør FKSSlamson på tlf. 6342 1027 (imellem kl. 8.00 og 12.00) eller Vordingborg Forsyning på tlf. 5535 3700 (imellem kl. 10.00 og 14.00) - eller via mail på kontakt@vordingborgforsyning.dk, så kan vi oprettet dette i vores driftssystem.

Når der oprettet specifikke mobil.nr., vil der ikke blive sendt sms-varsel til andre mobil-nr. Skifter ejendommen ejer, fjernes de specifikke mobil.nr. automatisk.

Det er også muligt at få varsel via mail - eller E-Boks. Ønskes varsel via mail, kontakt os på tlf. 553503700 eller via mail til kontakt@vordingborgforsyning.dk

Varsel via E-Boks vælges af systemet hvis der ikke er tilgængelig mobil.nr eller mail. Er det ikke muligt at varsle via hverken mobil, mail eller E-Boks, sendes varsel ud via brev.AKUTTE PROBLEMER:

Obs - tømningsordningen har ingen vagtordning og omfatter ikke et akut beredskab!


I tilfælde af akutte problemer med din bundfældningstank, så ring til os (forsyningen) inden for vores normal tlf-åbningstider  (man-torsdag 10-14.00, fredag 10-12.00) på tlf. 55 35 37 00. En akut tømning koster ekstra i forhold til en ordinær tømning - se vores takstblad - se her


Er problemet så akut at en løsning ikke kan vente til næste hverdag, anbefales det selv at tage kontakt til et slamsugerfirma , idet tømningsordningen som beskrevet i Vordingborg Kommunes regulativ for tømning af bundfældningstanke, ikke omfatter et egentligt vagtberedskab. Husk at man selv afregner med det slamsugerfirma man selv har rekvireret til at udføre en akut tømning/opgave.


Det er ok at bestille et andet slamsugerfirma til at udføre opgaver, der ikke er omfattet af den ordinære tømning af bundfældningstanken, herunder akutte og ekstra opgaver opgaver, så længe der er ikke er tale om den ordinære tømning i henhold til Vordingborg Kommunes regulativ  (det kunne fx være sluttømninger og tømninger i forbindelse med reparation af en tank). Forsyningen påtager sig ikke noget ansvar for udførelsen af eller afregningen for sådanne opgave.


DÆKSLERHvad vejer et beton-dæksel - oversigt

Teknisk løfteudstyr 2

Eksempel på teknisk løfteudstyr

Udtræden af tømningsordningen:

Spørgsmål og ønsker om midlertidig udtræden af tømningsordningen fx i forbindelse med renovering af en ejendom, skal rettes til Vordingborg Kommune, Teknik- og  Klima, idet afgørelsen i sådanne sager/henvendelser er et myndighedsanliggende. Udtræden p.g.a. tilslutning til kloak meddeles dog snarest til Forsyningen.


GENERELT

Tømmebidraget opkræves af Vordingborg Forsyning i takt med at der bliv tømt. Regninger sendes i måneden efter at opgaven er udført. Tømmebidrag opkræves IKKE via opkrævning af kommunale bidrag.


Den obligatoriske tømningsordning omfatter samtlige ejendomme i Vordingborg Kommune med bundfældningstanke (fx trix- eller septiktank men IKKE samletanke (tanke uden afløb)), uanset om tanken er tilknyttet en privat bolig, et sommerhus eller en erhvervsejendom, institution, lejrskole mv.


Tømmemetoder: Vi benytter os af 2 forskellige tømmemetoder: KSA-systemet, hvor det opsugede slam afvandes og rejektvand hældes retur i tanken - og traditionel slamsuger, hvor der ikke hældes vand retur. Hovedparten af alle bundfældningstankene tømmes med KSA.


Tømning med slamsuger  og med lille bil (som oftest er en mindre slamsuger) er dyrere pr. tømning, da disse bil-typer ikke kan arbejde lige så effektivt som en KSA-slamsuger, der kan tømme flere tanke på en dag. 


Samletanke er IKKE omfattet af tømningsordningen. Her skal ejer selv sørge for at indgå aftale med et slamsugerfirma om den løbende tømning.
Skitse af trix-tank