Selvbetjening Fejlmelding
Før ibrugtagning af installation

Før ibrugtagning af installation

VANDMÅLER, KONTRAVENTIL M.M.
Der skal altid være opsat måler, inden installationen tages i brug (dvs. før indflytning).


Målerens placering aftales med Vandforsyningen. Enten frostfrit i bygningen så tæt på jordledningens indføring som muligt, eller hvor dette ikke er muligt, i målerbrønd så nær grundens skel som muligt.


Der skal ved nybyggeri og ved væsentlig ombygning/ændring, altid monteres synlig kontrollerbar kontraventil efter vandmåleren.
Med mindre andet er aftalt, skal der ved erhverv, hvor vand indgår/bruges i produktionen, altid monteres selvsikrende kontraventil i kategori 4 (DS/EN 1717).


Tilbagestrøms-ventil kl 4

Der må ikke arbejdes på installationer tilsluttet ledningsnettet uden kontraventil eller med defekt kontraventil. Kontraventilen skal derfor altid kontrolleres inden påbegyndelse af arbejde.


Er kontraventilen defekt skal den udskiftes inden påbegyndelse af installationsarbejdet. Sidder der ingen synlig kontraventil, eller kan kontraventilen ikke kontrolleres uden nedtagning af måleren, kontaktes Vandforsyningen.


Ved udskiftning af jordledning, ombygning/ændring af vandinstallationen, fx i bryggers eller lignende, kan Vandforsyningen kræve, at en evt. målerbrønd sløjfes og vandmåleren anbringes inde i huset, eller omvendt at der på grundejers bekostning etableres målerbrønd. Vandforsyningen kan tillige kræve måleren flyttet såfremt den sidder på en for forsyningen uhensigtsmæssig måde.


Husk at gennemskylle jordledningen omhyggeligt inden måler installeres.