Kontraktligt medlemsskab

I forbindelse med at Vordingborg Kommune udsteder påbud om forbedret rensning af spildevandet i Det Åbne Land, skal de berørte grundejere samtidig tilbydes et kontraktlig medlemskab af Vordingborg Spildevand A/S. Tilbudet gælder kun for helårshuse og ikke sommerhuse eller ejendomme, der anvendes til erhversmæssigt formål.

Standardkontrakten kan læses her.

Ved indgåelse af kontrakt, etablerer Vordingborg Spildevand A/S en renseløsning, der lever op til det af kommunen påbudte renseklassekrav. Etableringen sker i samarbejde med grundejer.

Klintholm 29.09.08 web

Hvad koster det at indgå kontraktligt medlemskab?
Det koster det samme at indgå kontrakt med Vordingborg Spildevand A/S som det koster at komme på forsyningens kloaknet. Det betyder at grundejer skal betale et tilslutningsbidrag på kr. 35.210 kr. inklusive moms (2014 prisniveau) ved indgåelse af kontrakten– og inden det nye spildevandsanlæg etableres.

Grundejer skal også betale udgifterne til etablering af en evt. ny bundfældningstank, til evt. omlægning af kloakledninger og til evt. fremføring af el og evt. vand.Derudover skal grundejer fremover betale et vandafledningsbidrag som afhænger af ejendommens årlige vandforbrug. I 2014 er prisen kr. 40 pr. m3 forbrugt vand incl. moms. Derudover skal der betales en fast årlig afgift på kr. 250,- incl. moms.

Fremtidig drift:
Fremover sørger Vordingborg Spildevand A/S for drift og vedligeholdelse af anlægget og for tømning af bundfældningstanken (men ikke for vedligeholdelsen af bundfældningstanken). Evt. strømforbrug til driften af anlægget afholdes af grundejer, som også har ansvar for drift og vedligeholdelse af ledningerne til og fra bundfældningstanken.

Svarfrist: Såfremt grundejer ønsker kontraktligt medlemsskab, skal grundejer senest 6 uger efter modtagelse af påbudet, give skriftlig besked herom til Vordingborg Spildevand A/S.