Selvbetjening Fejlmelding
Fjernvarme Ørslev  2021-2022-2023

Fjernvarme Ørslev  2021-2024


Tilfredshedserklæring vedrørende rør- og anlægsarbejdet, Ørslev. 


07.05.2024

462 ud af 511 tilmeldte er nu tilsluttet. Der er gravet stik frem til yderlig 29, der forventes tilsluttet inden så længe. 


Lige nu er vi rundt i byen sammen med fx grundejerforeningerne for at aftale retablering af veje og stier.


Vi forventer at kunne afslutte projektet i løbet af sommer-efteråret 2024.

28.02.2024

I forbindelse med nødvendigt arbejde på ledningsnettet, bliver der lukket af for varmen fra kl. 8.00 - 16.00 i store dele af Ørslev - se nedenstående kort.


Ørslev varme 28.02.2024

14.02.2024 

Der udføres i disse dage asfaltarbejde på Rørkærvej og Æblevej. 

Kørsel på vejene vil blive udfordret, og derfor er bommen på Plovtoften åbnet indtil den 21. feb. 2024. Vi beklager de gener asfaltarbejdet evt. måtte medføre.


02.02.2024

Fjernvarmearbejdet på Dyssevej er desværre forsinket. Der har været sygdom hos entreprenøren, så gravearbejde er ikke helt forløbet som vi havde håbet. Vi forventer at blive færdige i næste uge (uge 6). Vi beklager de gener, forsinkelsen evt. måtte medføre.


24.01.2024 

Vi er i gang med etape 15 (Rynkebjerg - hovedledning + stik),16 Rørkærvej m.fl - primært stik), 17 (Ørslevvej og Dyssevej - stik) og hovedledning) og 18 (Scaniavej og Københavnsvej - både hovedledning og stik).


Der resterer etape 5, som vi forventer at starte op på i februar måned - med Elmevej som den første. Der skal også udføres kloakseparering i dette område. Kloaksepareringen og fjernvarmearbejdet forventes at være afsluttet maj 2024.


Vi forventer at være færdige med ledningsarbejderne ved udgangen af februar - undtagen etape 5. 


Derefter mangler der en del retableringsarbejde og udlægning af slidlag på div. veje. Dette arbejde forventes først påbegyndt til maj, da vejret skal være med os.


Hele projektet forventes at være helt afsluttet medio 2024.22.12.2023

Stort set alle veje er dækket  op og der er lagt asfalt. Der mangler lidt på Rørkærvej og Æblevej hvor der mangler at blive udført enkelte stik. Dette vil blive udført efter nytår.


Etape 5 (Elmevej, Søndervej, Lindevej) hvor der også skal laves kloak, vil blive påbegyndt i løbet af januar 2024.

Der mangler fortsat stik på den østlige del af Ørslevvej (fra rundkørslen af).  

I det nye år tages der fat på Scaniavej, den sidste del  af Københavnsvej (ved busselskabet), Dyssevej og Rynkebjerg.

Bortset fra etape 5, forventer vi at være færdige den 29.02.2024.


Vi ønsker alle i Ørslev en god jul samt et godt nytår.08.11.2023

Vores entreprenør MSE har uddelt tilfredshedserklæringer vedr. rør- og anlægsarbejdet til kunderne i etape 1-3

Erklæringerne bedes udfyldt og afleveret i den sorte postkassen, mærket MSE på Ugledigevej 130 - eller sendt via mail til lpm@mse-as.dk snarest muligt og gerne inden 14 dage.


MSE er fortsat i gang med at udbedre fejl og mangler i etape 4 + 6-10. Forsyningen følger udviklingen tæt. Når de kendte fejl- og mangler er udbedret, vil der også blive uddelt Tilfredshedserklæringer til kunderne i disse etaper.20.10.2023

Vi er desværre forsinket med gravearbejdet på Ørslevvej. Derfor er der forsat lysregulering ved rundkørslen ved kirken og udkørslerne fra Rynkebjerg og Rørkærvej er spærret til Ørslevvej. Dette forventes afsluttet i løbet af uge 43.


I uge 44 spærres Ørslevvej og Rørkærvej ved rundkørslen ved kirken og der etableres omkørsel via Rynkebjerg.


Fra uge 45 forventes gravearbejdet at fortsætte på Rørkærvej. Der må forventes afspærringer af Rørkærvej etapevis.


04.08.2023

I løbet af august 2023, vil vi sammen med entreprenøren besøge ejendomme under etape 1-4 og 6-10 for at gennemgå det gravearbejde mm, der er udført hos kunderne for fejl og mangler. 

Man behøver ikke være hjemme, da det kun er det arbejde, der er udført uden for bygningerne, der skal gennemgås. 


Så hvis I ser en lille gruppe folk i gule veste, der går rundt inde på din grund, så er det bare os. 


03.08.2023

I forbindelse med fjernvarmeprojektet i Ørslev, vil Svingkærvej fra nr. 7 og frem til Ørslevvej, bliver spærret for gennemkørsel i perioden fra 07.08.2023 til og med den 11.08.2023.


Fra den 14.08.2023 og frem til den 13.10.2023, vil Ørslevvej være spærret fra Svingkærvej og frem til Rørkærvej

Vi beklager de gener dette medfører.


12.07.2023

De næste 14 dage lukkes arbejdet stort set ned pga. sommerferie. Der hvor det er muligt, vil render mm blive lukket med asfalt.


I starten af august  og frem til medio august vil der blive lukket for gennemkørsel på Svingkærvej - fra Bygårdsvej og frem til Ørslevvej.


29.06.2023

De første 10 etaper er færdige (etape 5 kommer senere da der også skal kloaksepareres i området. Etablering af fjernvarme og kloakarbejdet her forventes udført i løbet af efteråret). Der resterer lidt asfaltarbejde i de første områder, som forventes færdigt medio juli. For etape-kort - klik her.


På Etape 10 (Bygårdsvej-kvarteret inkl. sidevej) er VVS'erne gået i gang med at opsætte units. 


Der arbejdes pt med at lægge ledninger i etape 11-12 og 13. Etape 11 er næste færdig - der fyldes vand på til august hvorefter VVS'erne kan påbegynde selve tilslutningen.


I starten af august  og frem til medio august vil der blive lukket for gennemkørsel på Svingkærvej - fra Bygårdsvej og frem til Ørslevvej.


Fra medio august og frem til midt oktober, vil der blive lukket for gennemkørsel på Ørslevvej - fra Svingkærvej og frem til Rørkærvej. Busruter vil blive omlagt 


Er du ikke tilmeldt, kan du nå det endnu. Prisen frem til 31.12.2023 er 30.000 kr. inkl. moms - under forudsætning af at der endnu ikke er gravet ud for din ejendom. Tilmelder du dig efter den 31.12.2023 eller er vi færdige med at grave på din vej - ud for din ejendom,  afregnes der efter takstbladet.  


02.05.2023

Onsdag den 10. maj 2023 kl. 10 åbner Afkoblingspuljen atter. 

Med ”Aftale om inflationshjælp”  og ”Aftale om vinterhjælp” er der afsat yderligere 139 millioner kroner i 2023 til at dække gebyret for afkobling fra gassystemet for kunder, som skifter gassen ud med en anden varmekilde.

For at få del i afkoblingspuljen skal du som gaskunde afmelde din gasforsyning på selvbetjeningssiden Mit Evida, når puljen er åben.

Læs mere på Evidas hjemmeside.


24.04.2023

Lidt status for projektet: 


 Tilmeldte
   454
 Stikskitser udarbejdet/besøg
 448
 Tilsluttede
 175


30.03.2023

Absolut sidste frist for at tilmelde sig fjernvarme i Ørslev til det gode tilbud er torsdag den 13.04.2023

Tilbudsprisen gælder kun i områder, hvor der endnu ikke er blevet gravet.

Ønskes der fjernvarme i et område, hvor etableringen af fjernvarme er afsluttet, fx etape 1, 2 og 3, skal der betales normal pris i henhold til takstbladet.


21.03.2023

134 ud af de i alt 445 tilmeldte kunder er nu tilsluttet. 

Vi forventer at så godt som alle vil være tilsluttet inden årets udgang.

13.02.2023

Efter megen gravearbejde i store dele af byen, koncentrerer vores entreprenør sig i den kommende tid om at få færdiggjort  tilslutninger i de områder, hvor der er er lagt forsyningsledninger men mangler stik. Der er herunder fokus på de steder, hvor der er aftalt afbrydelse af gassen til en bestemt dato. Nogle steder kan en tilslutning ske umiddelbart - andre steder skal tilslutningen afvente at gasskabet bliver fjernet fordi fjernvarmestikkene skal føres ind i ejendommen samme sted som gassen i dag lagt ind. 


Desuden bliver der gjort en ekstra indsats for at få retableret rundt omkring - især inde på privat grund. 


Der i tilmeldt i alt 443 ejendomme.


10.01.2023

Etablering og tilslutninger fortsætter stort set som planlagt. 

Der er sendt breve og sms'er lige før jul 2022 til alle tilmeldte, der er eller har været gaskunder, for at gøre opmærksom på at der via Evida kan - og bør søges om statstilskud til gasafkobling.


06.12.2022

Det midlertidige mobile varmeværk, der skal sikre fjernvarmen til de tilsluttede kunder i Ørslev indtil vekslerhuset kan tage over,  er sat op i dag. I den forbindelse har der været en planlagt afbrydelse af varmeforsyningen, imens der blev omlagt til det mobile anlæg.


Den nuværende tilslutning har kun været foreløbig, for at kunne forsyne de første kunder med varme. 

I forbindelse har der været lukket for varme i nogle timer i dag i forbindelse med omkoblingen til det mobile anlæg.


22.11.2022

Vekslerhuset ved rundkørslen er snart færdigbygget og vi er gået  i gang med at installere de nødvendige pumper, styringer, ventiler osv., der skal til for at kunne fordele fjernvarmen i hele Ørslev.  


I en overgangsperiode, bliver det nødvendigt at opsætte et midlertidig mobilt fjervarmeværk, der skal sikre varmen til de tilsluttede kunder. Der vil være tale om en container, der opstilles på grunden ved vekslerhuset.


Selve ledningsarbejdet skrider fremad og snart er de første 30 ejendomme tilsluttet.


Det er snart ikke længere muligt at tilmelde sig hvis man ikke har nået det endnu. På grund af leveringsvanskelighederne, kan vi ikke bare bestille nye units, ledninger/rør mm og forvente at det kommer inden for få dage. Vi er derfor nød til at bestille i rigtig god tid inden varen skal bruges. Og det betyder at vi ikke kan forvente at have tilstrækkeligt med materiale på lager når de forskellige dele skal bruges, hvis der hele tiden kommer nye tilmeldinger til.

Sidste frist for tilmelding er derfor den 31.12.2022.


Antal tilmeldte: 422

Antal tilsluttede: 27


07.10.2022

Så er vi rigtig i gang - de første kunder i etape 1 er blevet tilsluttet 👍😀 

Lidt forsinket i forhold til vores oprindelige plan, men vi har som før nævnt, desværre været hårdt ramt af div. leveringsvanskeligheder. 


Om vi kan nå at indhente forsinkelserne er svært at vide, men vi - og alle de til projektet tilknyttede entreprenører og VVS-firmaer vil gøre alt for at få tilsluttet alle tilmeldte så hurtigt som muligt.


Vi er nu oppe på 417 tilmeldinger.


16.09.2022

Projektet skrider fremad som planlagt (efter vi har revideret vores plan i forhold til leveringsvanskeligheder på rør og units samt opstartsforsinkelserne.Tidsplanen, der blev udsendt i slutningen af juli, er derfor fortsat gældende.

Vi modtager fortsat tilmeldinger og er nu oppe på i alt 415 ud af 689 mulige. Så længe vi graver i et område, kan der fortsat ske tilmelding.


20.07.2022

Information 7 inkl. en revideret tidsplan sendes i disse dage til alle tilmeldte. Vi er fortsat udfordret mht. leverancer af specielt fjernvarmerør, men indtil nu går det og tidsplanen holdes nogenlunde.

Det har været nødvendigt at udskifte underentreprenøren, der stod for etablering af stikkene. Vi var ikke tilfredse med deres arbejde.

Til september-oktober starter vi så småt op med at installere de første fjernvarmeunits i de enkelte ejendomme. Her kan vi ikke følge tidsplanen helt på grund af en teknisk udfordring med det kommende vekslerhus ved rundkørslen. Men ved at lave en midlertidig forbindelse fra transmissionsledningen, kan vi få fjernvarme ud til de første ejendomme i efteråret. Det bliver bare ikke i den oprindeligt planlagte rækkefølge.

For de ejendomme, der er forsynet med gas , skal man selv huske at afmelde levering  og afkobling af gas når fjernvarmeforsyningen er på plads. Afmeldingen kan kun ske af husejer selv via  Evida - frakobling.

Lige nu holdes der sommerferie, så der arbejdes kun i et begrænset omfang i området. Vi forventer etape 4, 6, 7 og 8 udføres i 2022 og at der startes på etape 9 og 10 i starten af 2023. 

Etape 5 (Elmevej, Lindevej og Søndervej) udskydes pga. der skal i samme område også skal udføres kloakarbejde (området skal kloaksepareres).

Hele projektet forventes afsluttet med udgangen af 2023 - eller senest i starten af 2024 (med forbehold for pga situationen i specielt det østlige Europa mm.).

'Vi har nu rundet i alt 400 tilmeldte 👍


21.06.2022

Gravearbejdet er i fuld gang i de første 3 (sydvestlige del af Ørslev) af projektets i alt 17 etaper - se kort over etapeinddelingen.

 Vores største udfordring er fortsat leveringsvanskeligheder - både på rør og units. Men også en forsinket byggetilladelse til vekslerhuset ved rundkørslen driller lidt. 

For ikke at blive alt for forsinkede, overvejer vi en midlertidig direkte forbindelse uden om det manglende vekslerhus, der gerne skulle gøre det muligt at tilslutte de første kunder i slutningen af sommeren - starten af efteråret.


Antal tilmeldte pr. 20.06.2022: 396 ud af potentielt 683 mulige.


17.05.2022

Der er lagt tidsplan for etape 1-3 op her på siden. Planen skal tages med forbehold, især pga. problemer med levering af fjernvarmerør, units mm.


20.04.2022

Ikke så meget nyt. Arbejdet forløber som planlagt. .


Det er fortsat muligt at tilmelde sig. Brug dette tilmeldingsskema og send det til os - gerne via mail til kontakt@vordingborgforsyning.dk.


Antal tilmeldte pr. 19.04.2022: 370


17.03.2022

Arbejdet skrider planmæssigt fremad. Forarbejdet til at de første ledninger kan bliver lagt i jorden er på plads og I har nok bemærket at der er blevet svejst og gjort en del rør klar,  fx på Hartkornsvej. 

Men der kan ikke komme vand på systemet før end det nye vekslerhus ved rundkørslen er på plads. Og der er vi knap begyndt endnu. Så vi kan ikke sige så meget om præcist hvornår de første kunder kan blive tilsluttet. 


Antallet af tilmeldinger er nu oppe på 341 og vi modtager fortsat tilmeldinger.


Projektet gennemføres sideløbende med Nyråd-projektet.


08.03.2022

Etablering af transmissionsledningen fra Vordingborg til Ørslev er snart på plads. 

Næste skridt er opførelse af huset til vekslerstationen, som skal ligge vest for rundkørslen. 

Sideløbende hermed er vores entreprenør MSE så småt gået i gang med at svejse fjernvarmerør nede på Hartkornsvej. De er ikke begyndt på selve gravearbejdet endnu, men ved at svejse rørene på forhånd, kan der spares lidt tid så at tilslutningerne kan ske lidt hurtigere.


Projektet er blevet forsinket en smule pga. ændringer på vekslerstationen og leveringsvanskeligheder. Tidsplanen er derfor ikke klar endnu med angivelse af hvornår entreprenøren forventer at starte på de enkelte etaper, der fremgår af det kort, der blev sendt ud til alle. Lige så snart at tidsplanen er endelig klar, vil den blive lagt op her på hjemmesiden.


Vi forventer først at de sidste har fået ført stik frem i løbet af efteråret/vinteren  2022 eller starten af 2023.


09.12.2021

Så er der fundet en entreprenør og gravearbejdet kan snart påbegyndes. Opgaven har været sendt i udbud og MSE A/S er valgt som entreprenør på opgaven. 


Det forventes at gravearbejdet kan starte op kort efter nytår. Første opgave bliver at etablere en ny transmissionsledning fra Vordingborg til Ørslev. Dernæst skal der bygges en ny vekslerstation ude i Ørslev inden der begyndes på selve ledningsnettet.


Gravearbejdet bliver opdelt i etaper for at mindske generne - ikke mindst de trafikale. Men det vil desværre ikke kunne undgås at vi kommer til at genere, både med støj, støv og dårlige adgangsforhold. Det beklager vi meget.


Infobrev nr. 6 med oplysninger om ovenstående sendes ud inden jul.  Her vil også indgå et kort, der i grove træk viser etapeinddelingen.


Det er fortsat muligt at tilmelde sig. Gør man det inden gravearbejdet er afsluttet i den enkelte vej, gælder vores tilbudspris på 10.000 kr. inkl. moms fortsat.


17.06.2021

Vi er i fuld gang med at kontakte alle tilmeldte for at aftale besigtigelse og en snak om placering af fjernvarmestikket. 

Husk at det fortsat er muligt at tilmelde sig - og at vores tilbud på 10.000 kr. inkl. moms for tilslutning, unit mm. fortsat gælder.

Gravearbejdet forventes igangsat til september. Vi starter med en ny transmissionsledning fra Vordingborg til Ørslev. Desuden skal der opsættes en vekslerstation i byen. Derefter tager vi fat på forsyningsledningerne med de tilhørende stik.

Vi forventer at de første kunder kan blive tilsluttet medio 2022.

Antallet af tilmeldinger er nu på 262 stk.


20.05.2021

Vi sender i dag brev ud til alle, der er omfattet af fjernvarmeprojektet i Ørslev, med besked om at fjernvarmen kommer til Ørslev, samt hvad der måske er vigtigst - at vores gode tilbud til private ejendomme på tilslutning mm. fortsat er gældende.


Vores rådgiver er snart klar til at sende projektet i udbud og vi forventer fortsat at kunne starte op til efteråret med etablering af transmissionsledningen fra Vordingborg til Ørslev samt en ny vekslerstation i Ørslev. Når det er på plads, kan vi begynde på de mindre forsyningsledninger samt stikkene.


Alle tilmeldte vil blive kontaktet for aftale om besigtigelse, placering af stik mm.


Læs Infobrevet her


Antallet af tilmeldinger er nu oppe på 255 stk.


20.04.2021 FJERNVARME KOMMER TIL ØRSLEV

Det er besluttet at vi igangsætter projektet med fjernvarme til Ørslev.


Vi har pt modtaget 243 tilmeldinger, hvilket er lige præcis nok til at vi kan sætte i gang. Og derfor har en enig bestyrelse for Vordingborg Energi Holding A/S sagt ok til at projektet gennemføres.


Nu går vi i gang med at finpudse projektet sammen med vores rådgiver MOE, således at det kan komme ud i udbud hurtigst muligt. Hvis alt flasker sig, kan vi måske sætte den første skovl i jorden til efteråret.


Vi forventer at sende mere information til alle i Ørslev inden så længe. Indtil da - spred og del gerne budskabet.
PS.: Det er fortsat muligt at tilmelde sig. Så hvis der er nogle i Ørslev, der ønsker fjernvarme, men som endnu ikke har fået tilmeldt sig, kan det fortsat lade sig gøre.16.04.2021

Vi nåede i går op på 241 tilmeldinger :-) 

Der er derfor nu et grundlag for at vi kan gå videre med projektet. Endelig beslutning om igangsættelse eller ej træffes inden for få dage.  Vi har besluttet at der fortsat vil være  åbent for tilmelding indtil videre. 


07.04.2021

Så er vi oppe på 213 tilmeldinger. 

16.03.2021

Antal tilmeldte er nu oppe på 201 stk. Så vi nærmer os det første vigtige skæringspunkt på 240 tilmeldinger. Der er fortsat lidt op til de magiske knap 300 tilmeldinger, men når vi 240, er der gode chancer for at vi kan igangsætte projektet.


Vi har haft kontakt til flere af andels- og grundejerforeningerne og har haft en rigtig god snak. Flere vil informere om dette i forbindelse med de kommende generalforsamlinger.


09.03.2021

Beregningsskemaet er opdateret med de nyeste priser på gas, olie mm. Desuden er der rettet en fejl ved indsættelse af KOP-værdier større end 5.

Beregningskema - Priser for opvarmning af huse v.3-2


Antal tilmeldte d.d : 188 stk.


04.03.2021


03.03.2021

Der har på det seneste været en del skriverier på div. medier vedr. vores fjernvarmeprojekt i Ørslev. Bl.a. har der været bragt nogle artikler i Sjællandske efter et interview med vores direktør Søren Mikkelsen. Artiklerne har efterfølgende været kommenteret på Facebook, hvor vores bestyrelsesformand Kurt Johansen også har haft et indlæg.  

Det er fint med debat på div. medier - det vidner om engagement og at man har forholdt sig til projektet. Stor ros for det. Vi har - bortset fra formandens indlæg, holdt os lidt på sidelinjen i forhold til debatten på Facebook - vi har ikke kapacitet til at holde øje med alle debatter - og kender dem af gode grunde heller ikke. Men er der generelle spørgsmål, hører vi gerne om dem - og skal nok lægge svaret op her på vores hjemmeside.


Det var vores håb at artiklerne også blev bragt i Sydsjællands Tidende for at nå ud til flere, men det ser desværre ikke sådan ud - i hvert fald ikke i denne uges udgave. Vi må desværre ikke gengive artiklerne pga. bestemmelser om rettigheder og gengivelse og kan derfor kun henvise til enten Sjællandske eller en nabo med avis, hvis I ønsker at læse artiklerne.


Uagtet det skal der ikke herske tvivl om at vi meget gerne vil etablere fjernvarme i Ørslev - og vi håber til det sidste at vi får tilmeldinger nok til at det kan lade sig gøre. 


I skrivende stund har vi modtaget i alt 178 tilmeldinger, så der et stykke vej endnu op til de knap 300 tilmeldinger, der er det magiske tal. Vi krydser fingre for at vi når det. Der er trods alt kommet flotte ca. 50 nye tilmeldinger i den sidste måneds tid.

Projektet kan muligvis igangsætte med lidt færre tilmeldinger, men det vil kun  tiden - og nogle ekstra beregninger vise. 


Nu taget vi ekstra fat i både andels - og grundejerforeningerne og ser om vi kan få sat lidt mere gang i det ad den vej.


Andelsforeningerne er jo lidt specielle, da der som udgangspunkt skal være enighed hos alle medlemmer af den enkelte forening - og beslutningen skal træffes på en generalforsamling. Så de er under tidspres. Men vi har meldt ud, at hvis de er enige i den enkelte forening, kan vi godt bruge en forhåndstilkendegivelse fra den pågældende andelsforening som så kan tælle med i vores opgørelse, og så kan de efterfølgende træffe den nødvendige beslutning på de respektive generalforsamlinger. 


Vi prøver også at se om vi kan - og må arrangere mindre udendørsmøder ude i Ørslev - dog uden at love for meget, for corona-restriktionerne lægger os hindringer i vejen for det meste af direkte kontakt.


Husk - har I spørgsmål, så vent ikke men kontakt enten John Olsen på tlf. 2924 9750 (imellem kl. 10- og 12) eller via mail til jool@vordingborgforsyning.dk


I kan også ringe til vores hoved.nr. 5535 3700 (imellem kl. 10-14) eller send en mail på kontakt@vordingborgforsyning.dk .Her tages imod besked - og jeres henvendelse sendes efterfølgende videre til rette vedkommende.


PS - Der har været lidt spørgsmål til vores beregningsskema. Skemaet er meget generelt og kan ikke tage højde for særlige forhold, men giver dog en rimelig rettesnor for hvordan økonomien ser ud ved de forskellige opvarmningsformer. Skemaet blev rettet for fejl tilbage i starten af februar.


04.02.2021

Så er beregningsskemaet rettet til. Husk at rette de gule felter til i forhold til ejendommens størrelse og jeres aktuelle priser for henholdsvis gas, olie og el.


Hent beregningsskemaet her.


Obs. Beregningerne er vejledende og  er ikke bindende for Vordingborg Forsyning. Skemaet er primært rettet imod boliger. Det kan bruges til virksomheder dog med forbehold, ikke mindst fordi virksomheder ofte har store arealer, der ikke nødvendigvis skal opvarmes til alm. stuetemperatur.


03.02.2021

Infobrev 4 om forlængelse af tilmeldingsfristen til den 15.04.2021 er i dag afleveret til posten. Det burde ligge i postkasserne om senest 1 uge (Postnord har som bekendt 5 hverdage til at bringe alm. post ud). 

Har du ikke modtaget brevet senest den 10.02.2021, så giv os et prej, så at vi dels kan sende et til dig men også at vi kan finde ud af hvorfor.


Læs Infobrev 4 her.


Der er pt. 126 tilmeldinger.


29.01.2021

Efter drøftelse med formand for Vordingborg Forsyning Kurt Johansen, er det besluttet at udskyde tilmeldingsfristen i 2 mdr., dvs. til den 15.04.2021.


Vi prøver her at tage hensyn til de allerede 100 tilmeldte grundejere, De har krav på snart at vide hvordan deres opvarmningsfremtid kommer til at se ud – bliver det fjernvarme eller skal de se sig om efter andre løsninger. 


Såfremt andelsforeningerne ikke kan nå at gennemføre deres generalforsamlinger inden fristens udløb, er vi tilfredse med at få en ikke bindende forhåndstilmelding - enten fra hver andelshaver eller meget gerne som en samlet forhåndstilmelding fra den samlede andelsforening, såfremt der er enighed herom. Send den via mail til kontakt@vordingborgforsyning.dk  inden fristens udløb. 

Vi forventer at sende brev herom til alle i næste uge.


28.01.2021

Vi har i dag sendt en sms til potentielle fjernvarmekunder i hele Ørslev. 


Læs sms'en her.

Har du ikke modtaget beskeden, kan det skyldes at dit mobil-nr. ikke er offentlig tilgængelig (fx hemmeligt nr.) eller at dit mobil.nr ikke er tilknyttet din adresse (fx. hvis din mobil.tlf. er en arbejdstelefon). 

Det problem kan løses ved at du tilmelder de mobil.tlf.nr. du ønsker skal have beskeder fra os (herunder driftsbeskeder) til vores sms-ordning. Det kan du gøre her. 


25.01.2021

Har du spørgsmål til vores projekt, er du velkommen til at skrive til os på kontakt@vordingborgforsyning.dk . Eller ring til John på tlf. 2924 9750 imellem kl. 10-12, hvis du har tekniske spørgsmål eller spørgsmål om den praktiske del af etablering af fjernvarme. Du må også gerne maile dine spørgsmål til John på jool@vordingborgforsyning.dk. 


Info: Der er dd. 86 tilmeldte. Da vi meget gerne skal op ca. 300 tilmeldinger, er der et stykke vej endnu. Husk at sidste frist for tilmelding er den 15.02.2021. Er der særlige omstændigheder, der gør at du ikke kan nå at tilmelde sig inden denne frist - hvis du fx. er med i en andelsforening og I afventer en fælles beslutning, så giv os besked herom, så at vi kan notere at din evt. tilmelding bliver forsinket.


Har du ikke fået tilbudsbrevet? Måske er der ikke planlagt fjernvarme til din ejendom? Se et oversigtskort her .Hvis din ejendom ligger inde for det markerede område, så kontakt os på kontakt@vordingborgforsyning.dk 


Her er lidt flere svar på forskellige spørgsmål: 

                       a) Væghængt + varmvandsbeholder , 

                       b)  gulvmodel med indbygget varmvandebeholder , 

                       c) Indbygningsmodel med varmvandsbeholder til 60 cm  højskab .

 • Indføring af stik til bolig : Er der kælder føres stikket ind i kælderen , elles placere vi et indføringsskab udvendig på grunden og bore igennem ydermur.
 • Placering af stikledning på grunden  og indføringsskab: Vi besøger ejendomme og aftaler div. placeringer og type unit der skal bruges med ejer.
 • Retablering efter opgravning: Vi retablerer selvfølgelig efter os, både med fliser og evt. asfalt .
 • Hvornår kan man modtage varme fra fjernvarme: Omkring efteråret 2022 vil en stor del af Ørslev kunne modtage varme.
 • Hvis man har et elvarme hus, må man så vente med at etablere varmeanlægget til senere: Nej - man skal begynde at modtage varme inden for en måned tid efter at  fjernvarmestikket til boligen er etableret.  
 • Kan man bruge sin solfanger/varmvandsbeholder sammen med fjernvarmen?  Ja  det kan sagtens kobles sammen med fjernvarmen .

12.01.2021 

Mange har spørgsmål til vores fjernvarmeprojekt. Her er nogle af svarene:
 • Der skal ikke betales ekstra for lange stikledninger - uanset hvor langt stikket er. 
 • Det er kun hvis der skal føres mere end 10 m ledning INDE i huset, at der kan blive opkrævet ekstra.
 • Tilbudet gælder alle private ejendomme, der anvendes til boligformål - også andelsboliger og boliger, der lejes ud.
 • Så længe at restriktionerne til at begrænse smitte fra corona-virus er gældende, kan vi desværre ikke tillade os at stille en skurvogn op i Ørslev til brug for personlige spørgsmål. 
 • I stedet for er du mere end velkommen til at kontakte vores interne konsulent John - enten via tlf. 2924 9750 (hverdage imellem kl 10-12) eller via mail til jool@vordingborgforsyning.dk
 • Har du ikke modtaget vores tilbudsbrev, må du gerne bruge den version af tilbudsbrevet, som man kan se her på siden : Infobrev 3 - private
 • Der kan ikke søges om tilskud til varmepumpeløsning i Ørslev iht. til den nye klimaaftaleidet området jo allerede er udlagt  til potentielt fjernvarmeområde. 
 • Husk at sidste frist for tilmelding er den 15.02.2021 - med mindre at der er aftalt andet eller oplyst andet i tilbudsbrevet.


04.01.2021

Tilbudsbrevet til private er forsinket i posten, så ikke alle har modtaget brevet endnu. Vi håber at det sker senest i morgen tirsdag. 


21.12.2020

Projektet er genoptaget og der er netop sendt nye breve ud til alle i Ørslev med et godt tilbud på gratis tilslutning af boliger og gratis stik til erhvervsejendomme. Til gengæld skal vi denne gang have en bindende tilmelding. Sidste frist for tilmelding er mandag den 15.02.2021. Se informationsbrevet her - klik.


24. november 2020

Meget tyder på at vi snart kan genoptage projektet. Der vil derfor inden så længe blive sendt ny information til alle grundejere i Ørslev.


Maj 2020

Desværre har vi ikke fået tilstrækkeligt med positive tilbagemeldinger til at vi kan starte projektet op som det ser ud lige nu.
Pr. 15.05.2020 har vi modtaget 116 positive tilbagemeldinger, og da vi skulle have haft mindst 300, for at kunne igangsætte projektet, er det desværre ikke nok lige pt..


Om det er corona-krisen, der har haft indflydelse på antallet af tilbagemeldinger vides ikke, men det er ikke utænkeligt. Alle har helt forståeligt haft rigeligt andet at tænke på end fjernvarme de sidste 3-4 måneder.


Men vi lader os ikke slå ud, så projekt ”Fjernvarme til Ørslev” bliver ikke ”skrottet”. I stedet for udsætter vi beslutningen til senere, hvor vi alle forhåbentlig ved lidt mere om hvad regeringens udspil på klimaområdet med ændrede afgifter på fossile brændstoffer og omstilling til grøn varme får af betydning.


Hvordan og hvornår projektet tages op igen er lidt usikkert, det skal først drøftes af bestyrelsen - men vi satser på efteråret 2020. Til den tid vil vi sende ny information og forhåbentlig bliver der også mulighed for at afvikle et informationsmøde - hvis div. corona-restriktioner tillader det.


Til dem af jer, der har meldt positivt tilbage, vil vi sige tusind tak for jeres tilkendegivelse, som vi vil tillade os at gemme indtil videre. Meld tilbage på kontakt@vordingborgforsyning.dk , hvis I ikke ønsker dette. Når projektet genoptages, vil vi tage kontakt til jer igen, for at høre om I fortsat er interesseret i at få fjernvarme. 


Opdateret PR. 16.12.2019

Vordingborg Kommunen har den 06.09.2019 modtaget Energiklagenævnets afgørelse vedr. sag om Vordingborg Kommunes godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Ørslev.


Energiklagenævnet stadfæstede Vordingborg Kommunes afgørelse af 12.02.2018. Se afgørelsen her Energinævnets afgørelse - fjernvarme til Ørslev.PDF

Afgørelsen betyder at Vordingborg Forsyning nu kan gå videre med projektet - hvilket vi vil gøre i starten af 2020.
Første step bliver en kontakt i starten af 2020 til alle potentielle kunder i Ørslev, hvor vi vil undersøge interessen for at få indlagt fjernvarme i de enkelte boliger mm.

Nye fjernvarmerør